Controller vacatures
logo Gemeente Amsterdam

Controller - Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Salaris: € 3491 - € 6240 per maand
Dienstverband: Full-time


Controller

36 uur | Amsterdam

Om projecten van de gemeente Amsterdam in goede banen te leiden, speel jij als controller een belangrijke rol. Zo voorzie jij de ambtelijke top en het gemeentebestuur van heldere adviezen en toets je alle voorstellen aan kaders en spelregels van Amsterdam. Zo zorg jij dat Amsterdam een fijne plek is en blijft om te wonen, werken en verblijven. Je raakt hier niet uitgekeken.

De functie

Amsterdam werkt aan veel projecten waaronder de bouw van nieuwe woningen in het gebied Havenstad, het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de afspraken die de gemeente maakt met vakantieverhuursite Airbnb. Als controller buig jij je over projecten die de kwaliteit van Amsterdam verbeteren en draag je bij aan doelrealisatie in de verschillende beleidsterreinen en thema’s zoals opgenomen in de programmabegroting en het coalitieakkoord. We zoeken meerdere controllers die breed inzetbaar zijn op diverse interessante werkpakketen binnen control bijvoorbeeld bij onderstaande directies;

“Als senior controller bij de directie belastingen draagt je bij aan de zorg voor een consistente, betrouwbare, rechtmatige en efficiënte heffing en invordering van bijna

€ 650 miljoen aan belastingopbrengsten en daarmee aan het realiseren van maatschappelijke doelen en het leefbaar houden van de stad. Directie belastingen zit niet stil en zet innovatie in om via slimmere oplossingen door te groeien naar een moderne en externe gerichte organisatie. Als controller bouw je hieraan mee.”

“Bij de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg zijn wij op zoek naar een senior controller. Een speler – coach die een uitstekende adviseur is, makkelijk verbinding maakt, het werk overziet en daar zelf ook actief aan bijdraagt.”

“Bij de directies Inkomen, Werk en Participatie zijn wij op zoek naar een controller, een teamspeler met goed gevoel voor verhoudingen. Iemand die stevig en scherp op de inhoud kan zijn, maar ook kan meedenken en meebewegen met de business.”

“Bij de directie V&OR zijn wij op zoek naar een (senior) controller met ruime (werk)ervaring van de openbare ruimte en dan met name op de thema’s: bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.”

Dit ga je doen

Aan het begin van een ambtstermijn stelt elk college van B en W een coalitieakkoord vast. In Amsterdam is dat niet anders. Nadat afspraken in dit akkoord zijn vertaald naar beleidsstukken, kom jij als controller in beeld. Je geeft advies bij de uitwerking van nieuwe voorstellen. Dit gaat verder dan de financiële componenten. Je kijkt namelijk ook naar de risico’s en doelmatigheid van de plannen. Hierover voer je regelmatig overleg met financieel adviseurs, je collega controllers, lijnmanagers en projectleiders van de gemeente. Je denkt inhoudelijk mee en bent een stevige gesprekspartner die de stedelijke kaders en deadlines scherp in de gaten houdt. Als controller ben je ook de spin in het web voor het overzicht en signaleren van brede control vraagstukken. Denk hierbij o.a. aan juridische zaken, procesbeheersing en risicomanagement in brede zin.

Over de voorstellen breng jij heldere adviezen uit aan de ambtelijke top of het college. Dit doe je zowel schriftelijk als mondeling aan tafel bij het management of de wethouder. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de periodieke planning-en-control producten: de voorjaarsnota, begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages.

Jij weet wat speelt in de stad, en werkt daar graag aan mee. Met een omvang van € 5,6 miljard heeft Amsterdam de grootste gemeentebegroting van het land. Er liggen dan ook constant interessante vraagstukken op jouw bordje. Dit kan variëren van armoedebeleid, en jeugdzorg tot bijvoorbeeld wonen en verkeer.

Amsterdam wil doelgerichter opereren en zet dit kracht bij door een nieuwe manier van sturen en beheersen. Ook hier ligt een mooie opgave voor control en jou als controller om de organisatie bij deze ontwikkeling te ondersteunen.

Wij vragen

 • Een uni­ver­si­tair di­plo­ma, bij voor­keur in een eco­no­mi­sche of fi­nan­ciële rich­ting.
 • Rui­me (werk)er­va­ring op het ter­rein van (over­heids)fi­nan­ciën, de plan­ning-en-con­trol cy­clus en ver­ant­woor­ding in een dy­na­mi­sche om­ge­ving. Be­schik je over min­der er­va­ring, maar heb je er­va­ring in de pu­blie­ke sec­tor, of ben je een ju­ni­or con­trol­ler of am­bi­ti­eu­ze star­ter? We zien ook jouw sol­li­ci­ta­tie graag te­ge­moet.
 • Bij voor­keur er­va­ring als con­cern- of bu­si­ness con­trol­ler in het pu­blie­ke do­mein/ non-pro­fit.
 • Een groot ana­ly­tisch en cij­fer­ma­tig in­zicht, en een dienst­ver­le­nen­de en re­sul­taat­ge­rich­te in­stel­ling.
 • Een post­u­ni­ver­si­tai­re op­lei­ding con­trol­ler of Bo­FEB is een pré.

Competenties

Je krijgt te maken met diverse complexe voorstellen voor het bestuur, waarbij jij met gemak de hoofd- en bijzaken scheidt en de juiste informatie en cijfers naar boven haalt. Als geen ander weet jij die informatie vervolgens kort, bondig en helder over te brengen aan de juiste partijen. Hierbij is een proactieve en gestructureerde houding van belang: je brengt tijdig de juiste informatie over en jouw adviezen komen dan ook zelden als een verrassing. Je bent bovendien een verbinder die met uiteenlopende doelgroepen kan werken op verschillende niveaus.

Wij bieden

 • Een uit­da­gen­de plek waar jij je am­bi­ties als con­trol­ler in het pu­blie­ke do­mein waar kan ma­ken.
 • Een sa­la­ris pas­send bij jouw er­va­ring. Dit is mi­ni­maal € 3.491,- en maxi­maal € 6.240, -bru­to per maand (schaal 11-13) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Ben je een ju­ni­or con­trol­ler of am­bi­ti­eu­ze star­ter, dan is in­scha­ling af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring mi­ni­maal € 2.702, - en maxi­maal € 4.406, - (schaal 9-10).
 • Goe­de loop­baan­mo­ge­lijk­he­den voor door­stroom bin­nen de con­trol or­ga­ni­sa­tie en daar­bui­ten. Dit be­te­kent dat je ta­ken­pak­ket de eer­ste ja­ren steeds wat zwaar­der wordt ge­maakt en dat je zal wor­den in­ge­zet in ver­schil­len­de be­leids­ter­rei­nen om zo het werk­veld van con­trol in de ge­meen­te Am­ster­dam breed te le­ren ken­nen.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé. Dit ge­beurt al­tijd in over­leg.
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Van een project op Amsterdam Zuidas tot afspraken in het sociaal domein: wij toetsen de voorstellen op financiële componenten, risico’s en doelmatigheid. Daarnaast leveren we een adviserende en toetsende bijdrage aan de periodieke planning-en-control producten. De afdeling control bestaat uit 75 medewerkers die op basis van eigen takenpakketten zijn verdeeld in sub-teams. Afhankelijk van je takenpakket zijn jouw adviezen voor directeuren of voor het college. Binnen de afdeling is voldoende ruimte voor groei en ontwikkeling.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor 31 augustus 2020 via de sollicitatiebutton.

Graag wijzen wij je erop dat dit een doorlopende vacature is. We zijn namelijk op zoek naar meerdere nieuwe collega’s. Wij maken gebruik van tussentijdse cv-selecties en we proberen eenieder z.s.m. van feedback te voorzien.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

Vragen over deze vacature

Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie? Neem dan con­tact op met een van on­der­staan­de col­le­ga’s:

Vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Mo­ha­med Chaai­bi via m.chaai­bi@am­ster­dam.nl of bel 06-46341588.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Controller bij Gemeente Amsterdam in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

17 juni 2020
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Mo­ha­med Chaai­bi via m.chaai­bi@am­ster­dam.nl of bel 06-46341588.

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Controlcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956